Caucase

阿塞拜疆 Āsaibàijiāng: Azerbaïdjan

车臣 Chēchén: Tchétchène

第比利斯 Dìbǐlìsī: Tiflis (Tbilissi)

高加索 Gāojiāsuǒ: Caucase

格鲁吉亚 Gélǔjíyà: Géorgie

卡拉巴赫 Kǎlābāhè: Karabakh

里海 Lǐhǎi: mer Caspienne (mer intérieure)

亚美尼亚 Yàměiníyà: Arménie

© Ramou.net 白立德, Bai Lide, Renaud Bouret Bai Lide Chine-Informations