lǎo: vieux, toujours, très, (clé 125) [4 - 32769]

type (grand-mère maternelle)

苍老 cānglǎo: vieux, vigoureux

法老 fǎlǎo: pharaon

古老 gǔlǎo: vieux, ancien

老百姓 lǎobǎixìng: gens du peuple

老板 lǎobǎn: patron

老财 lǎocái: propriétaire foncier

老大 lǎodà: vieux, aîné

老虎 lǎohǔ: tigre []

老家 lǎojiā: pays natal

老牌 lǎopái: vieux routier

老婆 lǎopó: femme

老舍 Lǎo Shě: (écrivain, 1899-1966)

老师 lǎoshī: professeur

老实 lǎoshi: honnête

老鼠 lǎoshǔ: souris, rat

老太爷 lǎotàiyé: vénérable monsieur, monsieur votre père

老外 lǎowài: étranger

老挝 Lǎowō: Laos

老乡 lǎoxiāng: compatriote

老爷爷 lǎoyéye: grand-papa

老爷 lǎoye: seigneur, grand-papa

老一辈 lǎoyíbèi: les aînés, les vétérans

老子 Lǎozǐ: Lao-tseu

衰老 shuāilǎo: décrépi

养老金 yǎnglǎojīn: pension, retraite

元老 yuánlǎo: vétéran

元老院 yuánlǎoyuàn: sénat

纸老虎 zhǐ lǎohǔ: tigre en papier


畅销 chàngxiāo: très en demande, très vendu

chén: vieux, ancien, (patronyme)

陈旧 chénjiù: vieux, dépassé

繁琐 fánsuǒ: trop compliqué, très complexe

极其 jíqí: bien, très, fort, extrêmement

进一步 jìnyíbù: davantage, toujours plus

jiù: ancien, vieux, démodé

mán: sauvage, brutal, très

shén / shèn: / très, fort, plus que

tǐng: tenir droit, se dresser, très, assez

一直 yìzhí: tout droit, sans interruption, toujours, comme toujours

zhì: jusqu'à, à, en, très, (clé 133: rejoindre)

zǒng: réunir, global, général, en chef, toujours

© Ramou.net 白立德, Bai Lide, Renaud Bouret Bai Lide Chine-Informations