yuán rond, cercle

团圆 tuányuán se réunir, se retrouver

圆满 yuánmǎn satisfaisant, parfait

圆明园 Yuánmíngyuán Jardin de Perfection et de Clarté (Ancien Palais d'Été)

圆润 yuánrùn moelleux, mélodieux

圆形 yuánxíng circulaire, rond

圆周 yuánzhōu circonférence

圆周率 yuánzhōulǜ (le nombre) Pi

圆珠笔 yuánzhūbǐ stylo à bille

© Ramou.net