Caractères de base 126 à 150

kuài: rapide, gai cháng: ordinaire xiàng: tourner vers zuǒ: gauche yòu: droite
měi: chaque nèi: dedans gāo: haut, grand zì: soi-même zhēn: vrai
wéi / wèi: / pour qǐ: se lever zuò: s'asseoir huí: revenir jī: machine
jiāng: fleuve mín: peuple wén: caractère hǎi: mer huà: dessiner
tóu: tête shǒu: main máo: poil mù: oeil fēng: vent