Caractères de base 51 à 75

hěn: très shén: me: nà: cela zhè: ceci
nǎ: lequel? où? xiàn: actuel wǔ: cinq liù: six qī: sept
bā: huit jiǔ: neuf shuǐ: eau huǒ: feu tǔ: terre
xiǎng: penser shēng: engendrer mǎi: acheter guān: fermer kāi: ouvrir
dǎ: battre huà: parole shuō: parler xíng: marcher, dào: chemin