Grammaire

zì: caractère cí: mot míng: nom dòng: (verbe) xíng: forme
dài: (pronom) fù: (adverbe) jiè: (préposition) lián: (conjonction) liàng: (spécificatif)
shù: (numéral) tàn: (interjection) xiàng: onomatopée zhù: auxiliaire guàn: (article)
yáng: masculin yīn: féminin xìng: caractère dān: simple fù: (pluriel)
yì: sens yīn: son suō: (abbréviation) huì: (lexique) gēn: racine