Qing-Jing

qīng: bleu-vert qīng: léger, jeune qīng: clair, pur qīng: hydrogène qīng: libellule
qíng: beau, serein: qíng: sentiment qǐng: inviter, prier qìng: célébrer jīng: traverser
jīng: capitale jīng: parfait jīng: craindre jīng: baleine jīng: globe oculaire
jǐng: puits jǐng: policier jǐng: paysage jìng: frontière jìng: respecter
jìng: silencieux jìng: miroir jìng: (compétition) jìng: finir jìng: propre