Tête

tóu: tête nǎo: cerveau shǒu: tête liǎn: face miàn: visage
齿
zuǐ: bouche kǒu: bouche chǐ: dent yá: dent chún: lèvre
shé: langue mù: œil yǎn: œil méi: sourcil ěr: oreille
bí: nez jiá: joue kē: menton é: front bó: cou, nuque
bāo: cheveux hú: barbe xū: barbe xū: (barbe) máo: poil