Chansons chinoises

春天的钟
L'horloge du printemps

朋友朋友让我们静静的等
还有五分钟未来希望和光明
就要敲响春天的钟。

道路啊道路不会折回头
过去啊过去已成温馨的梦。

未来啊未来总会成为现在
现在啊现在总在你的手中。

让我们静静的等哦
让我们静静的等。

C01-A6 胡晓晴

1. 朋友 péngyou: ami
2. jìng: silencieux, tranquille, calme
3. 未来 wèilái: à venir, prochain, futur
4. 希望 xīwàng: espérer, désir
5. qiāo: frapper, battre
6. xiǎng: résonner, retentir
7. 折回 zhéhuí: faire demi-tour
8. 温馨 wēnxīn: doux, odorant
9. mèng: rêve
10. ó / ò: oh! [exclamation de doute / compréhension]