Chansons chinoises

明明白白我的心 Mngming bibai wǒde xīn
Tu comprends mon cœur

明明白白我的心 渴望一份真感情
曾经为爱伤透了心 为什么甜蜜的梦容易醒。

你有一双温柔的眼睛
你有善解人意的心灵
如果你愿意请让我靠近
我想你会明白我的心。

星光灿烂风儿轻
最是寂寞女儿心
告别旧日变情把那创伤抚平
不再流泪到天明。

我明明白白你的心 渴望一份真感情
我曾经为爱伤透了心 为什么甜蜜的梦容易醒。

|Eb       |
 Mngming bibai wǒde xīn
|Cm     |
 Kěwng yīfn zhēn gǎnqng
|Fm7      |
 Cngjīng wi i shāngtu le xīn
     |Bb7      |
 Wishnme tinm de mng rngy xǐng.

|Eb | Nǐ yǒu yī shuāng wēnru de yǎnjing |Cm | Nǐ yǒu shn jiě rnyi de xīnlng |Fm7 | Rguǒ nǐ yuny qǐng rng wǒ kojn |Bb7 | Nǐde xīnsh yǒu wǒ yuny tīng. (Wǒ xiǎng nǐ hu mngbi wǒde xīn)
|Eb | Xīngguāng cnln fēng r qīng |Cm | Zu sh jm nǚ'r xīn |Fm7 | Gobi jir binqng bǎ n chuāngshāng fǔpng |Bb7 | B zi lili do tiānmng.

C28-7

1. 渴望 kěwng: brler d'envie
2. fn: lment d'un ensemble, part, portion, [exemplaire]
3. 感情 gǎnqng: sentiment, motion, affection, attachement
4. 曾经 cngjīng: dj, avoir dj
5. i: aimer, avoir tendance
6. shāng: blessure
7. tu: pntrer, percer
8. 甜蜜 tinm: sucr, agrable
9. mng: rve
10. 容易 rngy: facile, probable
11. xǐng: se rveiller, reprendre connaissance
12. 温柔 wēnru: tendre
13. 眼睛 yǎnjing: œil
14. shn: bon, bienveillant
15. jiě / ji: sparer, liminer, comprendre / escorter
16. 心灵 xīnlng: me
17. 愿意 yuny: vouloir, dsirer
18. 靠近 kojn: prs de, s'approcher
19. xīng: toile
20. 灿烂 cnln: brillant, radieux
21. qīng: lger, jeune
22. 寂寞 jm: solitaire
23. 创伤 chuāngshāng: blessure, lsion
24. : caresser
25. li: larme