Mammifères

Généralités

  shòu  animal, bête
兽类  shòulèi  règne animal, bête
猛兽  měngshòu  bête féroce, fauve, prédateur
野兽  yěshòu  bête sauvage
哺乳动物  bǔrǔ dòngwù  mammifère

 

Carnivores

食肉  shíròu  carnivore
  láng  loup
  hé / háo  chien viverrin
  chái  chacal
狐狸  húli  renard
老虎  lǎohǔ  tigre
  biāo  petit tigre
  bào  léopard
狮子  shīzi  lion
黄鼠狼  huángshǔláng  belette
  diāo  martre
黑貂  hēidiāo  zibeline
  huān  blaireau
水獭  shuǐtǎ  loutre
海獭  hǎitǎ  loutre de mer
浣熊  huànxióng  raton laveur
熊猫  xióngmāo  panda
  xióng  ours

 

Ongulés

斑马  bānmǎ  zèbre
羚羊  língyáng  antilope, gazelle
鹿    cerf
    chevrotain, muntjac
驯鹿  xúnlù  renne
驼鹿  tuólù  élan, orignal
  xiàng  éléphant
犀牛  xīniú  rhinocéros
野猪  yězhū  sanglier
河马  hémǎ  hippopotame
长颈鹿  chángjǐnglù  girafe

 

Rongeurs

老鼠  lǎoshǔ  souris, rat
家鼠  jiāshǔ  souris, rat
耗子  hàozi  rat, souris
田鼠  tiánshǔ  campagnol
旱獭  hàntǎ  marmotte
土拨鼠  tǔbōshǔ  marmotte
松鼠  sōngshǔ  écureuil
河狸  hélí  castor
野兔  yětù  lièvre

 

Mammifères marins

鲸鱼  jīngyú  baleine
蓝鲸  lánjīng  baleine bleue, rorqual bleu, Balaenoptera musculus
抹香鲸  mǒxiāngjīng  cachalot
海豚  hǎitún  dauphin
虎鲸  hǔjīng  orque
一角鲸  yìjiǎojīng  narval
白鲸  báijīng  béluga, baleine blanche
鼠海豚  shǔhǎitún  marsouin

 

Primates

猴子  hóuzi  singe
大猩猩  dà xīngxīng  gorille
黑猩猩  hēixīngxīng  chimpanzé
猩猩  xīngxīng  orang-outan
长臂猿  chángbìyuán  gibbon
猢狲  húsūn  macaque
猕猴  míhóu  macaque
狒狒  fèifèi  babouin
狐猴  húhóu  lémur

 

Insectivores

蝙蝠  biānfú  chauve-souris
刺猬  cìwei  hérisson

 

Marsupiaux

袋鼠  dàishǔ  kangourou
负鼠  fùshǔ  opossum, sarigue
袋狼  dàiláng  thylacine
无尾熊  wúwěixióng  koala


© ramou.net 白立德, Bai Lide, Renaud Bouret, chinois